Дала ешкемері – Trapelus sanguinolentus

Ешкемерлер тұқымдасына жатады. Құйрығымен алғанда денесінің ұзындығы 30 сантиметрге жетеді. Кәдігулі, бұта, тал-шіліктердің арасында өмір сүреді. Сақа аталығы, ұрғашысы мен төлінің терісінің түсі түрліше болып келеді. Жарық мезгілде белсенді. Омыртқасыз жәндіктермен және өсімдікпен қоректенеді.

Степная агама – Trapelus sanguinolentus

Представитель семейства агамовых. Длина тела с хвостом достигает 30 см. Обычно предпочитает участки с кустарниковой растительностью. Окраска отличается у взрослых самцов, самок и детенышей. Активна в светлое время. Питается беспозвоночными и растительной пищей.

Фото Марка Пестова